Μίσθωση χώρων στο νέο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της ¨Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Σερρών ΑΕ¨ στις Σέρρες επί της οδού Απαμίας

Η Επιτροπή Ανέγερσης του Νέου Σταθµού της «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» µε οµόφωνη απόφασή της εκδηλώνει το ενδιαφέρον της προκειµένου να της υποβληθούν προσφορές για την εκτέλεση του έργου « Μίσθωση χώρων στο νέο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της ¨Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Σερρών ΑΕ¨ στις Σέρρες επί της οδού Απαμίας».

Οι χώροι που θα εκμισθωθούν έχουν ως κάτωθι :      
1)    Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 102,33 τμ που βρίσκεται στη Νότια πλευρά του Ισογείου του Σταθμού και συνορεύει γύρω του Βόρεια με το υπόλοιπο τμήμα του σταθμού, Ανατολικά και Νότια με ακάλυπτο χώρο και δυτικά με χώρο γραφείου που πιθανώς θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο – αποθήκη δεμάτων.
2)    Τον χώρο που βρίσκεται άνω του υπό στ. (1) καταστήματος, έκτασης 145 τμ περίπου, ο οποίος βρίσκεται στον 1ο όροφο του σταθμού, επικοινωνεί με το υπό στ. (1) κατάστημα με εσωτερική σκάλα και συνορεύει γύρω του Βόρεια με το υπόλοιπο τμήμα του σταθμού, Ανατολικά και Νότια με ακάλυπτο χώρο και δυτικά με αίθριο.
3)    Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 118,31 τμ που βρίσκεται στη Βόρεια πλευρά του Ισογείου του Σταθμού και συνορεύει γύρω του Βόρεια, Ανατολικά και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο και Νότια με το υπόλοιπο τμήμα του σταθμού.  
4)    Χώρο κυλικείου έκτασης 11 τμ περίπου, οριζόμενο ειδικότερα στο σχετικό διάγραμμα. που συνορεύει γύρω του Νότια με το υπό στ. 1 κατάστημα, Βόρεια και Δυτικά με το υπόλοιπο σταθμαρχείο και Ανατολικά με γραφείο (πιθανώς ιατρείο). Το κυλικείο δύναται να αναπτύξει  τραπεζοκαθίσματα στον χώρο που βρίσκεται μπροστά του εντός του σταθμού, βάσει του σχετικού διαγράμματος, και να εξυπηρετεί ολόκληρο το σταθμό με προμήθεια των ειδών του.
5)    Ένα ανεξάρτητο διώροφο κτίσμα με υπόγειο, συνολικού εμβαδού του ισογείου 130 τμ περίπου και ίδιου εμβαδού τόσο στον 1ο όροφο όσο και στο υπόγειο. Το κτίσμα βρίσκεται στη Νότια πλευρά του νέου σταθμού και δεν είναι νεόδμητο, καθώς εκεί στεγάζονταν συνεταιρισμός του ΚΤΕΛ Σερρών.    

Ειδικότερα :

Α) Η προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις αφορά μόνο τη συνολική μίσθωση όλων των ανωτέρω (υπό στ. 1 ως 5) χώρων.

Β) Θα επιτρέπεται η υπομίσθωση καθώς και ο διαχωρισμός χώρου/ων του μισθίου με βάση τόσο τις ανάγκες του μισθωτή όσο και τη σχετική έγγραφη ειδικότερη συμφωνία μεταξύ της ΚΤΕΛ και του μισθωτή.

Γ) Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό
–    Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ασχολούνται και δραστηριοποιούνται συστηματικά και αποδεδειγμένα με το αντικείμενο του διαγωνισμού, δηλαδή εκμετάλλευση εστιατορίων και κυλικείων με μεγάλο αριθμό εξυπηρετούμενων πελατών ημερησίως για τα τρία τουλάχιστον προηγούμενα χρόνια συνεχώς με τη σημερινή μορφή της επιχείρησης. Εφόσον διαπιστωθεί από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, αδυναμία εκτέλεσης του αντικειμένου του διαγωνισμού από κάποιον των συμμετασχόντων, αυτός θα αποκλείεται του διαγωνισμού ή εφόσον γίνει κατακύρωση σ’ αυτόν, θα κηρύσσεται έκπτωτος.
–    Να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση και εκμετάλλευση χώρων μαζικής εστίασης τα τρία (3) τελευταία χρόνια για τουλάχιστον 10 συνεχόμενους μήνες.
–    Να προσκομίσουν πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης απαραίτητα.
–    Να διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία, υποδομή και το κεφάλαιο για την οργάνωση και λειτουργία κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, του Εστιατορίου – Κυλικείου κλπ
–    Να διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την σχετική Νομοθεσία έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμότητα της Επιχείρησης για το συναφές επάγγελμα.
–    Να διαθέτουν απαραίτητα:
1.    Πιστοποιητικό ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας),
2.    ISO 22000 (Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων),
3.    ISO 18000 (Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων) και
4.    ISO 14000 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
τουλάχιστον ένα έτος και να λειτουργεί το Εστιατόριο – Κυλικείο με τις διεθνείς προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από αυτά.
–     Να είναι κερδοφόρα η Επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια.

    Δ) Κριτήρια Αξιολόγησης
Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό και προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή τους θα αξιολογηθούν:
– Η Οικονομική Επιφάνεια της Επιχείρησης (Ισολογισμός των τριών τελευταίων ετών).
– Η επιχειρηματική δομή, καθώς και η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της.
– Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
– Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις προσφορές, βάσει του προγραμματισμού τους, μπορούν να προτείνουν διάρκεια μίσθωσης, ύψος του συνολικού (μηνιαίου, ετήσιου ή άλλου) καταβαλλόμενου μισθώματος και της αναπροσαρμογής του, προσδιορισμένες  χρήσεις των μισθίων κλπ.    
Τα ειδικότερα ζητήματα, είτε περιλαμβάνονται στην παρούσα είτε όχι, θα ρυθμιστούν με περαιτέρω ειδικότερη κοινή συμφωνία των μερών.

Προσφορές µπορούν να υποβάλλονται στη γραµµατεία της «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» (οδός Μεραρχίας, αριθµός 44, Σέρρες – 1ος όροφος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και έως και την  15η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχεδιάγραμμα των υπό μίσθωση χώρων από τον ίδιο τόπο και το αργότερο έως και την 6η Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει καμία από τις προσφορές που θα της υποβληθούν, εγκρίνει δε με βάση το απόλυτα ελεύθερο αξιολογικό της κριτήριο και τις απαιτήσεις της, ασχέτως αν η επιλεγείσα προσφορά ανταποκρίνεται ή μη στα προμνησθέντα.

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες της συνεργασίας θα περιληφθούν σε σύμβαση που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, για το περιεχόμενο της οποίας κρίνει κυριαρχικά η επιτροπή και μόνο.
Σέρρες,  14/05/2012

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                                       
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ               
3.ΑΞΙΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
4.ΟΜIΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5.  ΒΑΣΣΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ