Περίληψη Διακήρυξης- Προμήθεια Εξοπλισμού- Κωδ ΟΠΣΑΑ 949074

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

 
ΜΕΤΡΟ 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Δράση 313-1 «Ίδρυση &Εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία –περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)»
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013” με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ,  ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(3810/24.07.2015)

Το Επιμελητήριο Σερρών προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό με γραπτές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και τη δημιουργία υλικού προβολής, στο πλαίσιο του Έργου, με τίτλο «Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Ν. Σερρών», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, Άξονας 4 Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader της ΟΤΔ «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.Α.Ε.»
Ο συνολικός προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακόσιων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (189.935,43.€) συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (35.516,38 €). Ο συνολικός προϋπολογισμός αφορά:
 
Κατηγορία Α )     Για την προμήθεια ηλεκτρονικού, οπτικοακουστικού εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας, προϋπολογισμού 95.655,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 23%      
Κατηγορία Β)    Για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και επίπλων προϋπολογισμού 29.785,19  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 23%      
Κατηγορία Γ)    Για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού,  προϋπολογισμού 24.231, 00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 23%      
Κατηγορία Δ)     Για την ανάπτυξη λογισμικού προϋπολογισμού 34.809,00  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 23%      
Κατηγορία Ε)    Για την προμήθεια κλιματιστικών προϋπολογισμού 5.454,80  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 23%     
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για το σύνολο των κατηγοριών των προς προμήθεια ειδών, είτε για επιμέρους κατηγορίες με βάση την ως άνω ομαδοποίηση.

Ως  διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι και όπως περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 120 ημερολογιακές μέρες αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
Για τη συμμετοχή του οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν      Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου ή του επιμέρους προϋπολογισμού της κατηγορίας ή του αθροίσματος των κατηγοριών για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15.00 μ.μ. στο Επιμελητήριο Σερρών, Π. Κωστοπούλου 2, Τ. Κ. 62122 Σέρρες.

Το αναλυτικό τεύχος της παρούσας Προκήρυξης διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, δηλαδή την ημέρα Πέμπτη, 17η Σεπτεμβρίου 2015, και ώρα 14:00 από τα γραφεία του ΕΒΕΣ Π. Κωστοπούλου 2 Τ.Κ 62122.

Η παραλαβή των τευχών διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) από το Γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής, Π. Κωστοπούλου 2, 62122, μετά από κατάθεση έγγραφης αίτησης (ηλεκτρονικής ή μέσω τηλεομοιοτυπίας) υπογραφόμενης από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ενδιαφερόμενου στην οποία αναφέρει τα στοιχεία του ατόμου ή του cοurier που εξουσιοδοτεί να τα παραλάβει, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας (όπως τουλάχιστον επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο τηλέφωνο  23210 99732-33, 99744, Fax: 23210 99740 και email: eves@otenet.gr, boziou@eves.gr, tzimoula@eves.gr, eleftheriadou@eves.gr.

Ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Σερρών
Χρήστος Μέγκλας