Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ.14/2014 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» CPV 33140000-3.

Αρ.Πρωτ. :14820   

Περίληψη της υπ’ αριθ. Δ.14/2014 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» CPV 33140000-3.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κ α λ ε ί  σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη Προμηθευτών για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» CPV 33140000-3, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την προηγούμενη μέρα της αξιολόγησης των προσφορών, δηλαδή την 20/10/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ και ημερομηνία αξιολόγησης ορίζεται η 21/10/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες  όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00π.μ μέχρι 14:00μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Χα-ϊτόγλου Στέλλα, τηλ 23213-51298). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την σχετική  Διακή-ρυξη του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr).
                                                                                                  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ν. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ