ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Κτηνιατρικές υπηρεσίες και στειρώσεις 2015»

Αρ. Πρωτ. 44

Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών και στειρώσεων για το έτος 2015 ύψους εκατό σαράντα εννιά χιλιάδες εκατό εξήντα Ευρώ (149.160,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την 3η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 – 13.00.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας στειρώσεων αδέσποτων σκύλων, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ή δημοτικές Επιχειρήσεις που βάσει του καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.
Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει  κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ), Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, Πληροφορίες: κ. Κατσαντώνης Γιώργος,  Τηλέφωνο 210 4015451. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Για την παραλαβή των εγγράφων καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Σύνδεσμο το ποσό των τριάντα (30) ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Γρηγόρης Γουρδομιχάλης

Σχετικά Αρχεία: