ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟ SKILLS BALANCING – Αρ. Διακήρυξης 5384/30.10.2015

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ 30.10.2015

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5385

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5384/30.10.2015

Το Επιμελητήριο Σερρών προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο διαγωνισμό με γραπτές κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ‘Σχεδιασμός & Παραγωγή Διαφημιστικού Υλικού – Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων’ στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης «SKILLS BALANCING»

Το προκηρυσσόμενο έργο, ειδικότερα, αφορά στο Πακέτο Εργασίας 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ και πιο συγκεκριμένα στη δράση 2.3.: Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικού υλικού καθώς και στη δράση 2.4.: Διοργάνωση συνεδρίου κλεισίματος του έργου και στο Πακέτο Εργασίας 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και πιο συγκεκριμένα στη δράση 4.3.: Ανάπτυξη εργαστηρίων (workshops)», στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «BALANCING SUPPLY & DEMAND OF PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA», και με ακρωνύμιο: «SKILLS BALANCING», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και 15% από Εθνικούς Πόρους, και έχει κωδ. Αριθμό MIS 2014ΕΠ30880007.

Ο συνολικός προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ευρώ (9.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ύψους 23%. Ο συνολικός προϋπολογισμός αφορά τις εξής δράσεις του έργου:
Α) Για τη δράση 2:3: Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικού υλικού, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ύψους 23%.
Β) Για τη δράση 2:4: Διοργάνωση συνεδρίου κλεισίματος του έργου, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ύψους 23%.
Γ) Για τη δράση 4:3: Ανάπτυξη εργαστηρίων (workshops), ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ύψους 23%.

Ως  διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί επαγγελματίες (φυσικά/ νομικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, κλπ) με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το προκηρυσσόμενο, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι και όπως περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για ενενήντα (90) ημερολογιακές μέρες αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16η του μηνός Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14.30 μ.μ. στο Επιμελητήριο Σερρών, Π. Κωστοπούλου 2, Τ. Κ. 62122 Σέρρες.
Το αναλυτικό τεύχος της παρούσας Προκήρυξης διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, από τα γραφεία του ΕΒΕΣ Π. Κωστοπούλου 2 Τ.Κ 62122.
Η παραλαβή των τευχών διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) από το Γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής, Π. Κωστοπούλου 2, 62122, μετά από κατάθεση έγγραφης αίτησης (ηλεκτρονικής ή μέσω τηλεομοιοτυπίας) υπογραφόμενης από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ενδιαφερόμενου στην οποία αναφέρει τα στοιχεία του ατόμου ή του cοurier που εξουσιοδοτεί να τα παραλάβει, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας (όπως τουλάχιστον επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο τηλέφωνο  23210 99732, Fax: 23210 99740 και email: boziou@eves.gr, eleftheriadou@eves.gr.

Ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Σερρών
Χρήστος Μέγκλας

Σχετικά Αρχεία: