ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σέρρες,    07.10.2015
Αριθ. Πρωτ: 5102

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αρ. Διακήρυξης 5101/ 07.10.2015

Το Επιμελητήριο Σερρών προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο διαγωνισμό με γραπτές κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο «Παροχή δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικής εφαρμογής ανταλλαγής γνώσεων μέσω διαδικτύου, για την δικτύωση και την επικοινωνία των εταίρων», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 5.4., με τίτλο: «Λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης» του Έργου BALANCING SUPPLY & DEMAND OF PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA, και με ακρωνύμιο: «SKILLSBALANCING», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και 15% από Εθνικούς Πόρους, και έχει κωδ. Αριθμό MIS 2014ΕΠ30880007.
Ο συνολικός προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ευρώ (9.148,00 €) συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ύψους 23%, ήτοι ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (1.710,62€), δηλαδή ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (7.437,40 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ως  διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί επαγγελματίες (φυσικά/ νομικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, κλπ) με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το προκηρυσσόμενο, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι και όπως περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για ενενήντα (90) ημερολογιακές μέρες αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14.30 μ.μ. στο Επιμελητήριο Σερρών, Π. Κωστοπούλου 2, Τ. Κ. 62122 Σέρρες.
Το αναλυτικό τεύχος της παρούσας Προκήρυξης διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, από τα γραφεία του ΕΒΕΣ Π. Κωστοπούλου 2 Τ.Κ 62122.
Η παραλαβή των τευχών διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) από το Γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής, Π. Κωστοπούλου 2, 62122, μετά από κατάθεση έγγραφης αίτησης (ηλεκτρονικής ή μέσω τηλεομοιοτυπίας) υπογραφόμενης από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ενδιαφερόμενου στην οποία αναφέρει τα στοιχεία του ατόμου ή του cοurier που εξουσιοδοτεί να τα παραλάβει, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας (όπως τουλάχιστον επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο τηλέφωνο  23210 99732, Fax: 23210 99740 και email: boziou@eves.gr, eleftheriadou@eves.gr.

Ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Σερρών
Χρήστος Μέγκλας

Σχετικά Αρχεία: