Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την Δράση 3.1 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Σέρρες 08.05.2012
Αρ. Πρωτ. 5665   
                                                                                
Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά  για την επιλογή αναδόχου για την Δράση 3.1 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

1. Αναθέτουσα Αρχή
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΣΕΡΡΕΣ 62122, ΤΗΛ. 23210 99711-99739, FAX: 23210 99740 – 99728, E-MAIL: eves@otenet.gr.

2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών για το έργο «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS / EMPLOCOMP» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 100.000,00€
Κατηγορία υπηρεσιών: 24, Αριθμός Αναφοράς CPC: 92, Κωδικός CPV: 80520000-5,σύμφωνα με την ταξινόμηση του άρθρου 78, παράρτημα ΙΙΒ του ΠΔ 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) και τον Ε.Κ. 213/2011.

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες όπως ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

4. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει την ΣΔΣ του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή είναι νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, τα οποία εκπληρώνουν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1.3.3, Κεφάλαιο Ι, Μέρος Β της προκήρυξης και έχουν πιστοποιηθεί ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από το ΕΚΕΠΙΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 110327/14-2-2005 (ΦΕΚ 230/Β’ /21-2-2005) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (για τους διαγωνιζόμενους της ημεδαπής) ή από αντίστοιχο επίσημο δημόσιο φορέα πιστοποίησης της χώρας εγκατάστασής τους (για τους διαγωνιζόμενους της αλλοδαπής). Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύμφωνα μετά οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3310/2005.

Η παροχή της υπηρεσίας προορίζεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: Όχι
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: Όχι

5. Διαχωρισμός του έργου σε τμήματα
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για την εκπόνηση μέρους του υπό ανάθεση έργου.

6. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών
Εναλλακτικές προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

7. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης παροχής υπηρεσιών
Προθεσμία ολοκλήρωσης: 31/12/2012

8. Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΣΕΡΡΕΣ 62122, ΤΗΛ. 23210 99711-99739, FAX: 23210 99740 – 99728, E-MAIL: eves@otenet.gr. Στους ενδιαφερόμενους διατίθενται αριθμημένα τεύχη. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν θα έχουν παραλάβει αριθμημένο τεύχος του διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή δεν θα αξιολογούνται. Όσον αφορά στις συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την Διακήρυξη ισχύει ότι ορίζεται στο Άρθρο 3.5 της Διακήρυξης.

9. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΣΕΡΡΕΣ 62122, ΤΗΛ. 23210 99711-99739, FAX: 23210 99740 – 99728, E-MAIL: eves@otenet.gr.

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: 12/06/2012, ώρα: 12:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

10. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών δηλ. στις 12/06/2012, ώρα: 12:00, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου το Επιμελητηρίου, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους

11. Απαιτούμενες εγγυήσεις
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

12. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη

13. Νομική μορφή αναδόχου
Α)Εταιρία
Β)Ένωση προσώπων
Γ)Κοινοπραξία εταιριών
Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

14. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση  του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση
Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.

15. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 180 ημέρες από την καταληκτικής ημερομηνία υποβολής τους (συμπεριλαμβανομένης).

16. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα: Κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

17.  Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 85% και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

18. Ημερομηνία δημοσίευσης προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης
Δεν υπήρξε τέτοια δημοσίευση.

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
Η παρούσα δημοσίευση απεστάλη στις  09/05/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος Μέγκλας