ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.2. «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (INFO DAY)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «BALANCING SUPPLY & DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA» & ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «SKILLS BALANCING», ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ –ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προφορών: η 8η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14.00μμ

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στις σχετικές Προσκλήσεις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτοκ. 8334-8336/03.09.2014.

2. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :

     Ι.  Πρόσκληση για Υπηρεσίες / Προμήθειες Catering

     ΙΙ.  Πρόσκληση για Υπηρεσίες Μετακίνησης

     ΙΙΙ. Πρόσκληση για  Υπηρεσίες Ηχητικής- Τηλεοπτικής Κάλυψης