ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” (Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Α’ 64)», το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση και ψήφιση, τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων» ως εξής:

-Οι διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ισχύουν για επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή. 

-Η προθεσμία για την ηλεκτρονική διαβίβαση των σχετικών αξιογράφων παρατείνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τρεις (3) που ισχύει με τις κείμενες διατάξεις

-Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα για τα οποία θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις