Ημέρα: 13 Μαρτίου 2015

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Σας αποστέλλουμε συνημμένως κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία και παρακαλούμε για την ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών σας. Παρακαλούμε να διαβιβάζετε στα μέλη σας αυτούσιους τους συνημμένους πίνακες, προκειμένου να μη χάνουν τις προθεσμίες αναζητώντας πληροφορίες, που αναφέρονται σε αυτούς. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/bg60. Τα μέλη σας, που ενδιαφέρονται για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχ…..