Ημέρα: 7 Δεκεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων για τα έτη 2018-2019. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 760.493,24 ευρώ με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 8/1/2018 και ώρα 15.00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 12/1/2018 και ώρα 10.00 . Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχο…..