Ημέρα: 20 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ.

Συνημμένα την υπ’ αριθ. 8038/6/88-ι από 17-07-2020 Διακήρυξη της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ω7Γ646ΜΤΛΒ-Ω08), που αφορά στη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την παροχή εργασιών επισκευής του οικήματος στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Ζίχνης Σερρών και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου ενημερωθούν τυχόν ενδιαφερόμενοι, ώστε να προσκομίσουν έγκαιρα και έγκυρα τις προσφορές τους.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή…..