ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Νέα Καινοτόμα Επιχειρηματική Ιδέα» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “EMPLOYOUTH” (Ελλάδα – πΓΔΜ 2014-2020) ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Νέα Καινοτόμα Επιχειρηματική Ιδέα»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “EMPLOYOUTH” (Ελλάδα – πΓΔΜ 2014-2020)
ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ
Ο Διαγωνισμός στοχεύει στην επιβράβευση των εξήντα (60) πλέον καινοτόμων  επιχειρηματικών ιδεών, στο πλαίσιο ενθάρρυνσης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.
Οι προτεινόμενες ιδέες- επιχειρηματικά σχέδια δύναται να αφορούν στο σύνολο τον τομέων δραστηριότητας ή ακόμα και σε ιδέες μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Η «καινοτομία» της ιδέας μπορεί να εστιάζει στο προϊόν που παράγεται, σε μια παρεχόμενη υπηρεσία ή ακόμη και σε μια πρωτότυπη πρακτική/ διαδικασία της παραγωγής ή της παροχής υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.    Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι των Νομών Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης
2.    Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν μόνο νέοι ηλικίας 18-35 ετών που διατηρούν την ιδιότητα του Φοιτητή ή είναι Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ανεξαρτήτως πτυχίου/ ειδικότητας
3.    Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής ατομικά ή ομαδικά. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, δηλώνεται ο εκπρόσωπος της Ομάδας και συνολικά έως πέντε (5) άτομα.
4.    Κάθε άτομο ή ομάδα συμμετέχει σε μία μόνο πρόταση.
5.    Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου & των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών στο email: employouthproject@gmail.com

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α. Κατάθεση Επιχειρηματικού Σχεδίου: έως 20.01.2019, στο email employouthproject@gmail.com.
1.    Οι συμμετέχοντες  συμπληρώνουν τα στοιχεία τους καθώς και την περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται (Σέρρες ή Κιλκίς ή Πέλλα)
2.    Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, σε μορφή word.doc ή pdf, έκτασης έως πέντε (5) σελίδες Α4, και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τις παρακάτω ενότητες:
    Τίτλος  επιχειρηματικής  πρότασης (μια  λέξη  ή  φράση  που  προσδιορίζει  την πρόταση)
    Στόχος της επιχειρηματικής ιδέας (σκοπός και χρήση της ιδέας, πρόβλημα στο οποίο η ιδέα προσφέρει λύση)
    Σύντομη περιγραφή υπηρεσιών / προϊόντων (περιγραφή της σημασίας της ιδέας, αξιακή πρόταση, τεχνολογία στην οποία θα στηριχθεί)
    Βασικά στοιχεία καινοτομίας και πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό (Εξηγείστε ποιο είναι το project και πως λειτουργεί/ πώς διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες)
    Αγορά και πιθανοί πελάτες στους οποίους απευθύνεται
    Τρόποι παραγωγής / προμήθειας και τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της πρότασης
Β. Κατάθεση δικαιολογητικών (σε μορφή word.doc ή και pdf):
1.    πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα,
2.    απλό αντίγραφο του πτυχίου ή βεβαίωση σπουδών από την Σχολή Φοίτησης
3.    επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
Γ. Αξιολόγηση Προτάσεων
Η    αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από επιστημονική επιτροπή του έργου, σε τρία στάδια:
    Στάδιο Α: Έλεγχος πληρότητας και Επιλεξιμότητας πρότασης
    Στάδιο Β: Αξιολόγηση επιχειρηματικής πρότασης ανά ομάδα κριτηρίων ως εξής:
Β1 Βαθμός Εφικτότητας της υλοποίησης της Ιδέας : 30%
Β2 Αρτιότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου :30%
Β3 Καινοτομία : 40%
    Στάδιο Γ: Προφορική παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας στην Επιστημονική Επιτροπή

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α’ ΦΑΣΗ : Εξήντα (60) πρωτότυπες ιδέες- επιχειρηματικά σχέδια θα επιβραβευθούν ως εξής:
    Υποτροφία ύψους 1.350€ για τρείς μήνες, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (μέσω δελτίου επαγγελματικής δαπάνης), ήτοι 450€ /μήνα για έκαστο Συμμετέχοντα
    Συμμετοχή στο τρίμηνο Πρόγραμμα «Επιχειρηματικές Φωλιές», με την εξής κατανομή ανά περιοχή, και τα εξής οφέλη εξέλιξης της επιχειρηματικής πρότασης:
–    Σέρρες: 25 Συμμετέχοντες
–    Κιλκίς : 20 Συμμετέχοντες
–    Πέλλα : 15 Συμμετέχοντες
–    Κατάρτιση από ειδικούς Εισηγητές
–    Καθοδήγηση & Στήριξη από εξειδικευμένους Συμβούλους
–     Υποχρεωτική παρακολούθηση εκπαιδεύσεων (20 ώρες/ εβδομάδα)

Β’ ΦΑΣΗ : Δεκαπέντε (15) πλέον καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια, που θα εξελιχθούν στο ως άνω Πρόγραμμα, θα επιβραβευθούν ως εξής:
     Συμμετοχή σε Πρόγραμμα προθερμοκοίτησης στην Θεσσαλονίκη, που θα διεξαχθεί σε 3ήμερους κύκλους, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών
    Κάλυψη εξόδων διαμονής και μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη.
