ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προδημοσίευση της Προκήρυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.  

Εκδόθηκε (Ημερομηνία: 25/5/2009) η Προδημοσίευση της Προκήρυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες : -Μεταποίηση -Τουρισμός -Εμπόριο –Υπηρεσίες: Συγκεκριμένα:

Κατηγορίες Ενισχύσεων

1.      Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην μεταποίηση.

2.      Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» : Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των τουριστικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (τουριστικών καταλυμάτων ) χωρίς αύξηση της δυναμικότητάς τους.

3.      Θεματική Ενότητα «Εμπόριο» : Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σχετικούς κλάδους του τριτογενή τομέα.

4.      Θεματική Ενότητα «Υπηρεσίες» : Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σχετικούς κλάδους του τριτογενή τομέα.

Το Πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις, απασχολούν από 0 έως 50 άτομα και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυμαίνεται: 1. από 50.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», 2. από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός». 3. και από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο επίσης για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 55-65% ανάλογα με τη Γεωγραφική Ζώνη (Στο Νομό Σερρών είναι 65%) και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 20.000 ευρώ -300.000 ευρώ ανάλογα με τη Θεματική Ενότητα. Συγκεκριμένα:

  Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

1. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

i) από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000€) για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

ii) από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 250.000€) για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»

iii) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000€) για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»i

iv) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000€) για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

1. Κτίρια και εγκαταστάσεις: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης,διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Η εν λόγω δαπάνη για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιώνδεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.

2.Μηχανήματα και Εξοπλισμός: Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάστασηνέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούντις ανάγκες της επιχείρησης.

3.Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος: Αγορά – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού, Δημιουργία ειδικώνεγκαταστάσεων, Προμήθεια – μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων:για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

4.Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας: Αγορά –μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού, Δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων, Προμήθεια – μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων:για την εξοικονόμηση ενέργειας Ως επιλέξιμη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

5.Συστήματα Αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου για όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

6.Δικαιώματα Τεχνογνωσίας: Αγορά Δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.

7.Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: Μελέτη και πιστοποίηση για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησης (μέγιστο επιλέξιμο κόστος 15.000 EURO)

8.Προβολή – Προώθησης: Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού που αναγράφεται στην σύμβαση όπως ισχύει.

9.Αμοιβές Συμβούλων: Το κόστος α)εκπόνησης/σύνταξης του Επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και το κόστος β)παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης είναι επιλέξιμα μέχρι το ύψος των 1.000ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

 Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων καθορίζονται ως εξής:

Κριτήριο 1: Επιχειρηματική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης

Κριτήριο 2: Δυνατότητα διάθεσης της ίδιας της συμμετοχής

Κριτήριο 3: Βιωσιμότητα της επιχείρησης

Κριτήριο 4: Διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

Κριτήριο 5: Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασμός

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1 δισ. 50 εκατ. ευρώ (1,050 δις). Ειδικότερα, από 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάθε μια από τις ενότητες της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρίες franchise.  

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία ανάρτησης της προδημοσίευσης στην ιστοσελίδα www.espa.gr  (25/05/2009) είναι ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και όχι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) από τους υποψήφιους επενδυτές. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των επενδυτικών προτάσεων θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο από την ίδια ιστοσελίδα.

Πληροφορίες : 210 3742076, 210 3742082 και ώρες 9.30 π.μ. έως 17.00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Τηλ: 2321099732