Ημέρα: 26 Νοεμβρίου 2020

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Με την παρούσα επιστολή σας γνωρίζουμε τις θέσεις του Επιμελητηρίου Σερρών σχετικά με τα δημοτικά τέλη στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος της αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021 στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

“Είμαστε σίγουροι ότι θα εξαντλήσετε κάθε δυνατό μέσο για την εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων ώστε να ικανοποιηθούν το σύνολο των παραδεκτών επενδυτικών σχεδίων, καθώς αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των οικονομιών της υπαίθρου στην κρίσιμη αυτή περίοδο.”

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ”

“..Ζητάμε την πρόβλεψη της δυνατότητας συμψηφισμού του συνόλου των ανεξόφλητων απαιτήσεων μέχρι τις 31.12.2015 απαιτήσεων, την καταβολή των οφειλόμενων ποσών και μετά το 2016, που έχουν προκύψει και μετά το 2016 έως και σήμερα,
την αναδρομική αύξηση του ποσοστού επιδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν. Σερρών από το 1% στο 12% και τη συνέχιση του μέτρου επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας ή την αντικατάστασή του με παρόμοιο ή ισοδύναμο αναπτυξιακό μέτρο..”