Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Διακήρυξη για την Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης της Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου: “Ενίσχυση Επιχειρηματικής Κουλτούρας και Συνεργασίας στην Διασυνοριακή Περιοχή (“Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area”) με ακρωνύμιο “STRENGTHEN” με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διακήρυξη για την Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης της Διαχείρισης και Υλοποίησης του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΣΕΡΡΩΝ»

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο…..